RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Rodziny.png

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to, mający zasięg ogólnokrajowy, system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 16 czerwca 2014 r. oba dokumenty weszły w życie.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych przez właściwych ministrów, jak też przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, tj.:

1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do 18 roku życia;
  • w wieku do 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. rodzic zastępczy (rodzina zastępcza) lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;

3. dziecko.

Rodzicom Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku dzieci brane są pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub posiadanie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:

1. małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;

2. pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3. legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

4. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5. w wieku powyżej 18. roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, w szczególności:

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju osobiście lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój,

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju lub ze strony internetowej (Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny).

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Osobą do kontaktu w sprawie przyjmowania wniosków i wydawania Karty Dużej Rodziny jest Pani Ilona Kozłowska, która przyjmuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15:30. (tel: 77 4271160).

UWAGA:
Karta Dużej Rodziny jest programem rządowym funkcjonującym niezależnie od wprowadzonej przez samorząd województwa opolskiego Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Rodziny chcące korzystać zarówno z programu regionalnego, jak i rządowego, powinny złożyć dwa odrębne wnioski, a następnie posługiwać się Opolską Kartę Rodziny i Seniora przy korzystaniu z uprawnień lokalnych oraz Kartą Dużej Rodziny przy korzystaniu z uprawnień wprowadzonych programem rządowym.