Park w Pokoju
GALERIA

Zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia POZ - za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ - udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W gminie Pokój świadczenia POZ można uzyskać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W.W. - MED s.c.  ul. 1 Maja 30 B , nr tel. 77 427 10 60

Zarówno wykazy świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak też szczegółowo, zakresy zadań realizowanych w ramach tych świadczeń określają przepisy rozporządzeń Ministra Zdrowia. Świadczenia lekarza POZ obejmują:

1) profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

2) świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

3) udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem (Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej w POZ; Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, retikulocyty; odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c); Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi sód, potas, wapń całkowity, żelazo, stężenie transferyny, mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGT), amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBs, VDRL. Badania moczu; ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy. Badania kału; badanie ogólne, pasożyty, krew utajona - metodą immunochemiczną. Badania układu krzepnięcia;wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen. Badania mikrobiologiczne;posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku;Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej; Zdjęcia radiologiczne; zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

4) wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

5) orzekanie o stanie zdrowia,

6) inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, w tym: świadczenia profilaktyczne, w tym wizyty patronażowe u dzieci od 3. (trzeciego) do 9. (dziewiątego) miesiąca życia oraz wykonywanie testów przesiewowych u dzieci w wieku 0-6 r.ż. w terminach badań bilansowych, świadczenia profilaktyki gruźlicy, świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta, świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta, świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:edukację w zakresie planowania rodziny, opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych, opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację, wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta, opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych, świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć, doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami, udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują udzielane w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy: porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

NZOZ Grupowa Praktyka Lekarska PRO - FAMILIA Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7, 46-100 Namysłów, nr tel. (077) 410 04 68  lub w innych placówkach wymienionych pod aresem http://www.nfz-opole.pl/Swiadczeniodawcy/nocna_i_swiateczna_pomoc_zdrowotna.html

Opracowano na podstawie:


BÓL ZĘBA PO GODZINACH

Nocna i Świąteczna Pomoc Zdrowotna

Dyżur Stomatologiczny

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż

dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

(od godziny 19.00 do 7.00 rano w dni powszednie, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo)

Dyżur pełniony jest przez:

Zakład Usług Medycznych KAMMED spółka z o.o., Brzeg ,

ul. Ziemi Tarnowskiej 3,

telefon: 508259499


Więcej informacji: PRZEMOC

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 08-07-2014 12:11

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 21-07-2014 10:10
Przewiń do góry