Park w Pokoju
GALERIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ART. 35 USTAWY
O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Działka numer 59/4, k.m. 1, z obrębu Zawiść, miejscowości Zawiść KW OP1U/00067711/4. Powierzchnia 0,1474 ha.
  2. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek po byłej szkole podstawowej). Powierzchnia użytkowa budynku – 382,60 m .kw.
  3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Cena nieruchomości 1 151 263,00 zł (VAT zw.) w tym uwzględniono nakłady na ulepszenie nieruchomości w kwocie 755892 zł
  5. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej następuje  zgodnie  z art. art.37 ust.2 pkt 3  oraz §7 ust. 1 i 2 uchwały Nr IX/59/2007 Rady Gminy Pokój z 31 sierpnia 2007 r. w sprawie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 2929 z późniejszymi zmianami).  Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, tj. osoby fizyczne i osoby prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacje pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
  • Cena działki podana w pkt „4”  nie zawiera innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.
  • Wywieszono na okres 12.06.2014 r. do 02.07.2014 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/ 46-93-085 (080) wew. 41.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-06-2014 15:40

Przewiń do góry