Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 518) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1. Działka nr 899/2, k.m.3, obręb Domaradz, wieś Kozuby, KW OP1U/00085676/8;
a. powierzchnia działki 0,1494 ha (D);
b. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,
c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności;
d. cena działki – 4 353,50 zł (zwolniona z podatku VAT);
e. sprzedaż w formie -  bezprzetargowo (sprzedaż obecnym najemcom)
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 27.06.2014 r.

Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt f należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena w/w nieruchomości podana w pkt d jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.
  • Wywieszono na okres 15.05.2014 r. do 04.06.2014 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/46-93-085 wew. 41.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 15-05-2014 11:56

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 15-05-2014 11:56
Przewiń do góry